" Баян-Сүмбэр " бийрийн чуулганы эх бичиг элсэх мэдэгдэл

zhachaogetu@163.com

Бөртшагаа нийтлэв.