Дэрстэйн хоолойд
Зохиогч: Хойд Буян_Очир Нэвтрүүлэгч:Бүян-Очир