Анхдугаар удааны "Сүүгийн цацал" малчдын уран зохиолын бийрийн чуулган Хоёрдугаар удааны "Сүүгийн цацал" малчдын уран зохиолын бийрийн чуулган
Гуравдугаар удааны "Сүүгийн цацал" малчдын уран зохиолын бийрийн чуулган Дөрөвдүгээр удааны "Сүүгийн цацал" малчдын уран зохиолын бийрийн чуулган
Тавдугаар удааны "Сүүгийн цацал" малчдын уран зохиолын бийрийн чуулган Зургадугаар удааны "Сүүгийн цацал" малчдын уран зохиолын бийрийн чуулган
Долдугаар удааны "Сүүгийн цацал" малчдын уран зохиолын бийрийн чуулган Наймдугаар удааны "Сүүгийн цацал" малчдын уран зохиолын бийрийн чуулган
Ёсдүгээр удааны "Сүүгийн цацал" малчдын уран зохиолын бийрийн чуулган Аравдугаар удааны "Сүүгийн цацал" малчдын уран зохиолын бийрийн чуулган